Rezerwacja i Regulamin

                      WARUNKI   REZERWACJI   I   UDZIAŁU   W   WYCIECZKACH:
1. Zawarcie umowy i warunki płatności
 • Po uprzednim kontakcie e-mailowym lub telefonicznym, rezerwacja wycieczki następuje w momencie wpłacenia przez Klienta zaliczki w wysokości 350 Funtów Brytyjskich za 1 osobę. Należność ta powinna być wniesiona na konto bankowe.
 • Po wniesieniu zaliczki Klienci otrzymają potwierdzenie rezerwacji.
 • Zapłata pozostałej części ceny wycieczki musi być wniesiona przez Klienta na konto bankowe  nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem się wycieczki.
 • Brak zapłaty całkowitej sumy najpóźniej 1 miesiąc od rozpoczęcia wycieczki oznacza odstąpienie od Umowy przez Klienta, który traci prawa na dalsze uczestnictwo w imprezie turystycznej organizowanej przez AngielskieOgrody.com (patrz punkt 3).
 • Ceny wycieczek wyrażone są w Funtach Brytyjskich, konto bankowe do wpłaty także jest kontem funtowym.
 • AngielskieOgrody.com może podwyższyć cenę wycieczki jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podniesienie ceny następujących okoliczności: wzrost kosztów hotelowych, wzrost kosztów wstępu do ogrodów i na wystawy ogrodnicze. Podwyższenie ceny może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
 • Zawarcie Umowy pomiędzy AngielskieOgrody.com a Klientem następuje po przyjeździe do Londynu, po podpisaniu Warunków Uczestnictwa.
 
 2. Prawa i obowiązki stron w trakcie realizacji wycieczek
 • AngielskieOgrody.com ponosi odpowiedzialność za przebieg wycieczek zgodny z programem i za umówioną ilość i jakość świadczeń. W przypadku deszczu wycieczki odbędą się "pod parasolem" lub zorganizujemy zajęcia zastępcze według życzeń Klientów.
 • AngielskieOgrody.com ma prawo zmienić odwiedzane ogrody lub ich kolejność zwiedzania.
 • AngielskieOgrody.com nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w wycieczce jeśli spowodowane jest to działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, siły wyższej.
 • AngielskieOgrody.com dokona zwrotu Klientom wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie a świadczeniami zastępczymi.
 • AngielskieOgrody.com nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia turystyczne nabywane przez Klientów na miejscu trwania wycieczki od lokalnych przedsiębiorców świadczących te usługi.
 • Klienci udający się na wycieczki z AngielskieOgrody.com powinni posiadać niezbędne dokumenty (paszport lub dowód osobisty).
 • Klienci powinni stosować się do wskazówek organizatora Kasi Bellingham.
 • Klienci odpowiedzialni są za pokrycie wyrządzonych przez siebie lub swoich podopiecznych szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania.
 • Klienci powinni wykupić ubezpieczenie w Polsce we własnym zakresie.
 • W momencie podpisania umowy o Rezerwacji i Warunkach Uczestnictwa w dniu przyjazdu do Londynu, Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granica z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji lekarskiej.
 • W momencie podpisania Umowy i Warunków Uczestnictwa, Klient wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji wycieczek. AngielskieOgrody.com nigdy nie udostępnia danych osobistych osobom trzecim.
 
 4. Reklamacje
 • Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie Umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela firmy Angielskie Ogrody, który/a jest uprawniona do uznania roszczeń Klienta. Klient zobowiązany jest także współdziałać w celu usunięcia dostrzeżonych usterek i uniknięcia ewentualnych dalszych szkód. Jeżeli powiadomienie było złożone w formie pisemnej, Klient ma prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia.
 • Reklamacje z tytułu dostrzeżonych wad lub usterek w wykonaniu umowy Klient może wysłać na piśmie na adres AngielskieOgrody.com w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy. Jeżeli reklamacja dotyczy wad lub usterek dostrzeżonych w trakcie trwania imprezy powinna posiadać informacje o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych usterek w trakcie trwania imprezy.
 • AngielskieOgrody.com zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy - w przypadku zgłoszenia reklamacji w trakcie trwania imprezy lub od daty złożenia reklamacji - jeżeli została ona zgłoszona po zakończeniu imprezy.
 
 3. Odstąpienie od umowy
 • AngielskieOgrody.com może odwołać wycieczkę w przypadku braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 15 osób. Odwołanie może jednak nastąpić najpóźniej na 14 dni przed data rozpoczęcia wycieczki. W takim wypadku AngielskieOgrody.com przedstawi Klientowi ofertę zastępcza lub zwróci całość wpłaconej sumy.
 • O zmianach programu lub ceny imprezy AngielskieOgrody.com niezwłocznie powiadomi Klienta, który w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia powinien poinformować Organizatora, ze przyjmuje proponowane zmiany bądź odstępuje od realizacji imprezy turystycznej. Brak informacji o akceptacji zmienionych warunków upoważnia AngielskieOgrody.com do uznania tego jako rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej i zwrotu Klientowi całej wpłaconej kwoty.
 • Klient może zrezygnować z wycieczki w każdym czasie przed jej rozpoczęciem, składając na piśmie rezygnacje z uczestnictwa i wysyłając je na adres firmy AngielskieOgrody.com Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na poczet ceny imprezy po potraceniu poniesionych przez Organizatora nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału wycieczce AngielskieOgrody.com nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów związanych z nabyciem przez Klienta biletów lotniczych.
 • AngielskieOgrody.com potrąci zryczałtowaną stawkę równoważącą poniesione koszty i nakłady związane z przygotowaniem imprezy uwzględniającą: poniesione wydatki dotyczące organizacji imprezy dla Klienta, koszty, których nie można uniknąć w ramach zwykłych czynności podejmowanych przy organizacji imprezy oraz koszty, których nie można pokryć mimo zawarcia umowy z innym Klientem. Zryczałtowana stawka nakładów poniesionych przez AngielskieOgrody.com związanych z przygotowaniem imprezy wynosi:

50% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie od 60 - 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
100% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 31 - 1 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz